Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • meester Henk meer voor kinderen
  Bezoekers:
 • Ongeveer de bevolking van Frankrijk is op de vlucht in 2015
 • Iedere minuut vluchten 24 mensen (2015)
 • 65 miljoen vluchtelingen : Bijna 1% van de wereldbevolking
 • Vluchtelingenstroom naar Europa
 • De vluchtelingencrisis van 2015
 • Mohammed uit Mali krijgt zwemles van Letitia
 • Vluchtelingen in de geschiedenis

  Het vluchtelingen"probleem" is niet alleen van nu. Bekende voorbeelden uit de geschiedenis zijn bijvoorbeeld:


  • Massale volksverhuizingen door overheersers uit het oosten (Hunnen e.d.)
  • Europeanen en Aziaten wagen de oversteek naar Amerika (Ieren - mislukken aardappeloogst met e bijbehorende armoede en/of vluchtend voor de Engelse overheersers; Duitsers, Nederlanders, Italianen en Chinezen)
  • Hugenoten uit Frankrijk
  • Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste wereldoorlog
  • Vluchtelingen uit Libanon (jaren 1975 - 1989 van de vorige eeuw) voor de burgeroorlog aldaar.
  • Vluchtelingen voor de etnische zuiveringen tijdens de oorlog in de Balkan (voormalig Joegoslavië - midden jaren '90 van de vorige eeuw)

   

  Zeker tot aan de 20e eeuw zijn de opvanglanden er niet slechter op geworden, wanneer ze er bleven wonen. Ze brachten veel nieuwe ideeën mee op allerlei gebied.

   

  Waarom zou dat nu niet zo zijn ?

   

  @meesterhenkvink 2015

 • Procedure asielaanvraag
 • Begrippen (volgens de UNHCR)
 • Wie is vluchteling ?

  Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging.


  bron: Vluchtelingenwerk  via @meesterhenkvink 2015

 • Wie is een asielzoeker ?

  Het land waar asiel wordt gevraagd moet nagaan of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure. Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.


  bron: Vluchtelingenwerk  via @meesterhenkvink 2015

 • AMA (Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker)

  Als een alleenstaande jongere in Nederland asiel aanvraagt, beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of hij een asielvergunning kan krijgen. Is dat niet het geval, dan kijkt de IND of hij zich zelfstandig kan handhaven in zijn herkomstland en zo niet, of er daar opvang is. Kan de jongere zichzelf niet redden en is er ook geen opvang, dan krijgt hij een reguliere vergunning. Oftewel: een vergunning als alleenstaande minderjarige vreemdeling.


  bron: Vluchtelingenwerk  via @meesterhenkvink 2015

 • COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)
 • Vluchtelingen : De situatie in 2014 en 2015
 • Migratieroute naar Europa
 • Dodenvaart naar Europa
 • 26000 gezichten (vluchtelingen en asielbeleid)
 • Vluchten doe je niet voor je lol
 • Wat weet je al/nog over het vraagstuk van "vluchtelingen" ?

   

  Op  D E Z E  P A G I N A   kun je dat eens controleren !

 • Asielzoekers / vluchtelingen
 • Wereldvluchtelingendag
 • asielzoeker of vluchteling ?

  In het dagelijks taalgebruik bestaat verwarring tussen de begrippen asielzoeker en 

  vluchteling. Strikt genomen kan iedereen die een asielaanvraag heeft ingediend asielzoeker worden genoemd, en zijn alleen diegenen als vluchteling aan te merken die erin zijn geslaagd aannemelijk te maken inderdaad te voldoen aan de daarvoor geldende criteria  (vervolging op grond van politieke overtuiging, ras of behoren tot een sociale groep).

   

  Een asielaanvraag kan worden afgewezen indien de aanvrager niet blijkt te voldoen aan die criteria,maar ook omdat deze gearriveerd is via een ander veilig land, waar dan zijn aanvraag had moeten zijn ingediend en behandeld.

 • AZC - Asiel Zoekers Centrum
 • Kind in een asielzoekerscentrum
 • Vluchteling uit Iran (schooltv)
 • Opvang van vluchtelingen in Nederland (schooltv)
 • asielzoekerscentrum (afl. Klokhuis)
 • Vluchtelingen (afl. Klokhuis)
 • Verblijfsvergunning in Nederland aanvragen

  Zodra immigranten in Nederland zijn, moeten zij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen. Daarvoor moeten zij bijvoorbeeld:

  • Aantonen dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, bijvoorbeeld door een arbeidsovereenkomst te tonen.
  • Zichzelf kunnen legitimeren met een geldig persoonsbewijs, zoals een paspoort.
  • Aantonen dat zij geen crimineel verleden hebben.

   

  bron : Rijksoverheid  via @meesterhenkvink 2015

   

 • Beoordeling aanvraag verblijfsvergunning

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toetst of de immigrant aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Binnen 90 dagen hoort de immigrant of hij een verblijfsvergunning krijgt of niet.


  De verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd. Na 5 jaar kan de immigrant een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.


   


  Vreemdelingen van wie de aanvraag is afgewezen, kunnen hiertegen bezwaar maken of in beroep gaan.


   


  bron: rijksoverheid  via @meesterhenkvink

 • Uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen
 • meer over asielzoekers en vluchtelingen in het nieuws
 • vluchtelingen - begrippen
 • My life as a refugee. Could you survive ? (app)
 • Lampedusa (It) - vluchtelingen uit Noord-Afrika 2011
 • Syrische vluchtelingen in Turkije (2012)
 • Syrische vluchtelingen in Turkije
 • Kinderen in vluchtelingenkampen
 • Illegaal in Nederland (schooltv)
 • illegalen

  De jongemannen die je hier ziet zijn niet gevlucht voor oorlog of schending van mensenrechten. Zij zijn naar Calais gegaan omdat ze geld willen verdienen. Het zijn zgn. economische vluchtelingen. Deze krijgen geen verblijfsvergunning en verblijven dus illegaal in een land.

   

  De chauffeurs, die in Gr. Brittannië aankomen met mensen in hun wagen worden van mensensmokkel verdacht en hevig bekeurd of komen in de gevangenis. Je ziet dat er weinig tegen te doen valt !

   

  @meesterhenkvink

 • Illegalen trachten vanuit Calais Gr. Brittannië te bereiken
 • Misschien toch eens even kijken .....
© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls